Informacje ogólne

Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określa ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 140) oraz przepisy wykonawcze.

W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska zadania wynikające z ww. ustawy realizuje Wydział Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli Rynku. Do podstawowych zadań w tym zakresie należą:

 • koordynowanie działań wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska w obszarze kontroli przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • przyjmowanie zawiadomień o rozpoczęciu i zakończeniu działalności, a także zmianie danych w zakresie produkcji, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia pojazdów od wprowadzających pojazdy.

Składanie zawiadomień

Wprowadzający pojazdy jest objęty obowiązkiem złożenia do marszałka województwa wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO). Więcej informacji dotyczącej procedury rejestracji w rejestrze BDO znajduje się na stronie https://bdo.mos.gov.pl/.
UWAGA! Zgodnie z art. 236b ustawy o odpadach w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. do podmiotów, o których mowa w art. 50 ust. 1 ww. ustawy (m.in. wprowadzających pojazdy), które złożyły wniosek o wpis do rejestru BDO, nie stosuje się przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 194 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy (zmiana przepisów wynika z art. 26 ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875)).

Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących zapewnienia sieci zbierania pojazdów od 1 stycznia 2016 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 933), zmianie ulegną obowiązki wprowadzających pojazdy związane z zapewnieniem sieci zbierania pojazdów oraz przesyłaniem zawiadomień do GIOŚ.

Zmiana definicji wprowadzającego pojazd

Zgodnie ze zmienionym art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji od dnia 1 stycznia 2016 r. przez wprowadzającego pojazd rozumie się przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.

Przedsiębiorcy, którzy złożyli do GIOŚ zawiadomienie o podjęciu działalności w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów (byli wprowadzającymi pojazdy w rozumieniu przepisów obowiązujących do końca 2015 r.), a w myśl nowych przepisów nie są wprowadzającymi pojazdy, gdyż nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów, proszeni są o złożenie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska informacji, iż od dnia 01.01.2016 r. nie są wprowadzającymi pojazdy w rozumieniu znowelizowanych przepisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, gdyż brak takiego zawiadomienia zostanie potraktowany jako spełnianie nadal przez dany podmiot znowelizowanej definicji wprowadzającego pojazd obowiązanego do tworzenia sieci zbierania pojazdów.

Zapewnienie sieci zbierania pojazdów

Sieć w 2015 r.

Do opłat za brak sieci zbierania pojazdów za 2015 r. i lata poprzednie stosuje się przepisy dotychczasowe (w brzmieniu obowiązującym do końca 2015 r.). Obowiązkiem zapewnienia sieci objęci są wprowadzający pojazdy wydający kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci za 2015 r. należy złożyć do GIOŚ do dnia 15 marca 2016 r. na dotychczasowych zasadach.

Sieć od dnia 01.01.2016 r.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązek zapewnienia sieci dotyczy wszystkich wprowadzających pojazdy w rozumieniu definicji zawartej w art. 3 pkt 14 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Wprowadzający powyżej 1000 pojazdów

Wprowadzający pojazd jest obowiązany zapewnić sieć zbierania pojazdów, obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji.

Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Należy wyjaśnić, że wprowadzający pojazd, może zapewnić sieć zbierania pojazdów w każdym województwie poprzez umowy:

 • z przedsiębiorcami prowadzącymi trzy stacje demontażu na podstawie posiadanych przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu;
 • z przedsiębiorcami prowadzącymi dwie stacje demontażu na podstawie posiadanych przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu, w tym jednak przypadku co najmniej jeden z tych przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu musi mieć umowę z prowadzącym punkt zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i prowadzić punkt zbierania pojazdów, tak aby sieć taka obejmowała dwie stacje demontażu i jeden punkt zbierania;
 • z jednym przedsiębiorcą prowadzącym jedną stację demontażu na podstawie posiadanej przez niego decyzji na prowadzenie tej stacji demontażu, który to przedsiębiorca w takim przypadku musi mieć umowę z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami prowadzącymi co najmniej dwa punkty zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tak aby sieć taka obejmowała jedną stację demontażu i dwa punkty zbierania.

Sieć zbierania pojazdów tworzona na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu może być uzupełniona przez wprowadzającego pojazd o stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów, które przedsiębiorca ten prowadzi na podstawie posiadanych przez siebie decyzji administracyjnych.

Wprowadzający nie więcej niż 1000 pojazdów

Wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, jest obowiązany zapewnić sieć obejmującą co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju.

Wprowadzający pojazd zapewnia sieć wyłącznie przez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Należy wyjaśnić, że wprowadzający pojazd, który wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, może zapewnić sieć zbierania pojazdów na terytorium kraju poprzez umowy:

 • z przedsiębiorcami prowadzącymi trzy stacje demontażu na podstawie posiadanych przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu;
 • z przedsiębiorcami prowadzącymi dwie stacje demontażu na podstawie posiadanych przez nich decyzji na prowadzenie tych stacji demontażu, w tym jednak przypadku co najmniej jeden z tych przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu musi mieć umowę z prowadzącym punkt zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji i prowadzić punkt zbierania pojazdów, tak aby sieć taka obejmowała dwie stacje demontażu i jeden punkt zbierania;
 • z jednym przedsiębiorcą prowadzącym jedną stację demontażu na podstawie posiadanej przez niego decyzji na prowadzenie tej stacji demontażu, który to przedsiębiorca w takim przypadku musi mieć umowę z przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami prowadzącymi co najmniej dwa punkty zbierania pojazdów zawartą na podstawie art. 34 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tak aby sieć taka obejmowała jedną stację demontażu i dwa punkty zbierania.

Sieć zbierania pojazdów tworzona na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu może być uzupełniona przez wprowadzającego pojazd o stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów, które przedsiębiorca ten prowadzi na podstawie posiadanych przez siebie decyzji administracyjnych.

Wprowadzający pojazd zapewniający sieć na podstawie umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu jest obowiązany do ich zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Umowy określają w szczególności warunki:

 • 1przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji przez stację demontażu;
 • 2finansowania przez wprowadzającego pojazd kosztów gospodarowania odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych z eksploatacji, w szczególności z pojazdów wycofanych z eksploatacji nieposiadających wartości rynkowej lub o wartości rynkowej ujemnej, w sposób zapewniający osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, uwzględniając liczbę pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przez danego wprowadzającego pojazd.

Umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu, zawarte przed dniem 01.01.2016 r., na tworzenie sieci zbierania pojazdów przez wprowadzających pojazdy wydających kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, które nie spełniają ww. wymagań, zachowują ważność na czas, na jaki zostały zawarte, nie dłużej jednak niż do 31.12.2016 r.

Obowiązek dołączenia kopii umów

Na podstawie art. 18 ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji do zawiadomień składanych na podstawie art. 13 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, tj. zawiadomień o podjęciu działalności oraz zawiadomień o zmianie danych zawartych w ww. zawiadomieniu, a także do zawiadomienia o zakończeniu działalności, wprowadzający pojazd dołącza kopie umów zawartych z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu.

Należy zwrócić uwagę na to, aby dołączone kopie umów:

 • były czytelne,
 • zawierały wskazaną datę zawarcia umowy oraz okres obowiązywania umowy,
 • były podpisane przez osoby do tego upoważnione.

Uwaga na zawieranie umów dot. zapewnienia sieci zbierania pojazdów niezgodnie z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zgodnie z przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stronami umów dot. zapewnienia sieci zbierania pojazdów mogą być wyłącznie wprowadzający pojazd i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. W związku z tym umowy zawarte z podmiotami nie posiadającymi statusu przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu (nawet jeśli te podmioty zawarły odrębne umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu) nie będą spełniać wymagań ww. ustawy. Konsekwencją niezapewnienia sieci w danym roku (a będzie to miało miejsce również w przypadku zawarcia umów niespełniających wymagań ww. ustawy) będzie dla wprowadzającego pojazd obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci za dany rok (bez wezwania ze strony GIOŚ) i uiszczenia jej na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do góry