Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to w terminie do:

- 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 31 października: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 75 (z wyłączeniem ust. 2 pkt 4 i 5) ustawy o odpadach.

Jeśli powyższy obowiązek podmiot wykonuje samodzielnie, to wymagane sprawozdanie składa za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Natomiast, jeśli za wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowanego przedstawiciela sprawozdanie składa organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z art. 74 ust. 6 ustawy o odpadach, to powinna to wykonać jako użytkownik główny konta BDO podmiotu, za którego składa sprawozdanie.

W celu złożenia takiego sprawozdania konieczne jest uzyskanie dostępu przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego do konta w systemie BDO podmiotu wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela, za którego organizacja wykonuje czynności. Po uzyskaniu dostępu użytkownik organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego loguje się do systemu BDO wybierając kontekst podmiotu wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela. W kolejnym kroku organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zaznacza check-box w Tabeli 1 o treści „Wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym”, określający rodzaj podmiotu, za którego wypełnia obowiązki sprawozdawcze. W ostatnim kroku tworzenia sprawozdania organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego wskazuje dane składającego sprawozdanie w sekcji „Dane podmiotu składającego sprawozdanie”. Po kliknięciu w pole „Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu składającego sprawozdanie” system wyświetla wyszukiwarkę podmiotów, do których użytkownik sporządzający sprawozdanie posiada dostęp. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wypadku zaznacza własną nazwę organizacji, a następnie wypełnia pozostałe pola. Pole „E-mail służbowy” służy do przekazania powiadomienia w przypadku odesłania do korekty sprawozdania zweryfikowanego przez adresata.

Istnieje również możliwość złożenia sprawozdania poprzez integrację zewnętrznego oprogramowania, z którego korzysta organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego z publicznym API systemu BDO. Aby złożyć sprawozdanie za podmiot wprowadzający, użytkownik organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, posiadający uprawnienia użytkownika głównego do konta podmiotu w BDO, powinien wygenerować klucze API. Możliwy jest również wariant, w którym użytkownik główny podmiotu wygeneruje klucze API dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym przypadku należy pamiętać, że wszystkie operacje wykonane w systemie przy użyciu tych kluczy będą przypisane do użytkownika, który wygenerował klucze.

W sposób analogiczny powinny postępować podmioty pośredniczące oraz organizacje samorządu gospodarczego, które wypełniają sprawozdania za podmioty wprowadzające baterie i akumulatory, opakowania wielomateriałowe lub opakowania po środkach niebezpiecznych.

Szczegółowe informacje, w jaki sposób organizacje odzysku, organizacje odzysku opakowań, organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, organizacje samorządu gospodarczego oraz podmioty pośredniczące powinny składać sprawozdanie o produktach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych z nich powstających w systemie BDO znajdują się na stronie www.bdo.mos.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, za niezłożenie sprawozdania przewidziane są sankcje w postaci kary grzywny.

Uwaga! Jeżeli już wypełnili Państwo ustawowy obowiązek sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów niniejszą informację należy potraktować jako do wiadomości.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl

W Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) udostępniony został moduł sprawozdawczości.

bdo spraw

Podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdań:
- prowadzający na terytorium kraju produkty, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
- organizacja odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
- wprowadzający pojazdy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- wprowadzający baterie lub akumulatory, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
- wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- wprowadzający produkty w opakowaniach, eksportujący i dokonujący wewnątrz wspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- organizacja odzysku opakowań, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
- wprowadzający sprzęt, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- autoryzowany przedstawiciel, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.

Przesunięto również do 31 października 2020 r. termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

W ramach realizacji prac nad Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, na początku czerwca 2020 r. w zakresie Modułu sprawozdawczości planowane jest udostępnienie funkcjonalności, pozwalającej na składanie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Natomiast w połowie czerwca 2020 r. zostaną udostępnione sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Jednocześnie przypominamy, że do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.

Przesunięto również do 31 października 2020 r. termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć swoje sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.

W ramach realizacji prac nad modułem sprawozdawczości, 1 czerwca br. planowane jest udostępnienie API w zakresie wytworzonych elementów modułu sprawozdawczości BDO wraz z dokumentacją techniczną.

Opracowane API umożliwi dostosowanie oprogramowania zewnętrznego do komunikacji z BDO, dzięki czemu podmiot będzie mógł wykonywać działania w BDO z poziomu własnego systemu informatycznego. Interfejs do integracji wykonany będzie w technologii RESTful API.

Wszystkie podmioty zainteresowane integracją wykorzystywanego oprogramowania z BDO, zachęcamy do kontaktu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Pytania dotyczące API prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Ustawa wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019, a składanych w 2020 r.

- Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.
- Do 31 sierpnia 2020 r. przesunięto termin składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, sprawozdań prowadzących PSZOK-i oraz sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2019,
- Do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.

Podstawa prawna:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000875

Źródło: https://bdo.mos.gov.pl

Wprowadzający pojazdy, który na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1610 ze zm.) nie zrealizował obowiązku zapewnienia sieci w roku kalendarzowym jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Ponadto ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Sprawozdanie po raz pierwszy za rok 2019 będzie składane w systemie BDO. Trwają pracę nad uruchomieniem modułu sprawozdawczości w systemie BDO.
Informacje nt zasad rozliczenia obowiązku zapewnienia sieci za lata wcześniejsze (począwszy od 2018 roku) znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.
Opłatę za brak sieci należy wpłacić w terminie do 31 marca za rok poprzedni, na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do góry