System BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

W celu uzyskania dostępu do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) – Login.gov.pl.

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

Login – 9-cio cyfrowy numer rejestrowy

Hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO

Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu panelu logowania:

BDO

Prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca 2019 r. nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwi m.in. pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W nowelizacji ustawy zawarto przepisy umożliwiające m.in:

- prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO (od 1 stycznia 2020 r.);
- składanie wniosków w formie papierowej będzie dostępne jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie ustanowili osoby upoważnionej do ich reprezentowania na terytorium Polski;
- umożliwienie punktom selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzonym samodzielnie przez gminę, rejestracji w BDO;
- wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów (od 1 stycznia 2021 r.).

BDO

Otrzymałeś wezwanie z Urzędu Marszałkowskiego? Musisz rozliczyć opłatę produktową? Jesteś zobowiązany do wpisu w rejestrze BDO?

W naszej ofercie m.in. przygotowanie deklaracji i sprawozdań związanych z wprowadzeniem na terytorium kraju produktów w postaci olejów smarowych, opon i akumulatorów od 2013 roku. To obowiązki wynikające z przepisów:
- ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1932),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1803, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., z późn. zm.).

Zapraszamy do skorzystania z ofery. Telefon: 533 004 657.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali w 2018 r. wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonej przez marszałków województw muszą do końca lutego bieżącego roku uiścić opłatę roczną.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:

- wprowadzania sprzętu,
- wprowadzania baterii i/lub akumulatorów,
- wprowadzania pojazdów,
- produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
- wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
- wprowadzania na terytorium kraju opon,
- wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych,

wpisani w 2018 r. do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, czyli do BDO powinni do końca lutego bieżącego roku uiścić opłatę roczną. Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Więcej informacji znajduje się na stronach poszczególnych urzędów.

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

UWAGA: Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), który wszedł w życie w dniu 6 stycznia 2018 r., wprowadzający pojazdy obowiązani przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ww. ustawy o odpadach.

Oznacza to, że zastosowanie będzie miał wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 162, poz. 1009). Sprawozdanie za 2018 należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2019 roku w GIOŚ.

wzór sprawozdania za 2018 rok: .pdf lub .doc

Do góry