Przedsiębiorcy, którzy uzyskali w 2018 r. wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonej przez marszałków województw muszą do końca lutego bieżącego roku uiścić opłatę roczną.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:

- wprowadzania sprzętu,
- wprowadzania baterii i/lub akumulatorów,
- wprowadzania pojazdów,
- produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
- wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
- wprowadzania na terytorium kraju opon,
- wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych,

wpisani w 2018 r. do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, czyli do BDO powinni do końca lutego bieżącego roku uiścić opłatę roczną. Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Więcej informacji znajduje się na stronach poszczególnych urzędów.

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

UWAGA: Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), który wszedł w życie w dniu 6 stycznia 2018 r., wprowadzający pojazdy obowiązani przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ww. ustawy o odpadach.

Oznacza to, że zastosowanie będzie miał wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 162, poz. 1009). Sprawozdanie za 2018 należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2019 roku w GIOŚ.

wzór sprawozdania za 2018 rok: .pdf lub .doc

Niedziałający komputer, uszkodzona świetlówka, zużyta bateria, przepracowany olej silnikowy czy wybrakowany produkt to wszystko odpady, które mogą pojawić się w prawie każdej firmie. Wytwarzanie odpadów wymaga ich ewidencjonowania i corocznego przesyłania sprawozdania.

Czym jest odpad? Podstawowe rodzaje odpadów wytwarzanych w firmie

Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywamy się, zamierzamy się pozbyć lub do pozbycia których jesteśmy zobowiązani. Odpady powstające w firmie możemy podzielić na dwie kategorie:

  • odpady komunalne
  • odpady inne - wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością

Odpady komunalne powstające na terenie firmy, to takie, które ze względu na swój charakter, skład i wytwarzane ilości są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Dodatkowo odpady te, żeby mogły być zaklasyfikowane jako komunalne nie mogą posiadać cech odpadów niebezpiecznych (np. palność, toksyczność, zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia, środowiska). Takie kryteria spełniają głównie odpady powstające w związku z przebywaniem pracowników na terenie firmy (opakowania po produktach spożywczych, butelki po napojach, itp.), podobnie odpady powstające w biurze (np. papier biurowy, opakowania kartonowe w niewielkiej ilości).

Wszystkie wytwarzane odpady, które nie będą spełniały powyższych kryteriów będą stanowiły odpady inne. Dla takich odpadów, innych niż komunalne należy prowadzić ewidencję.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o obowiązku złożenia sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz rocznych sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za lata: 2012, 2013, 2014, 2015,  2016, 2017.
Pismo otrzymują przedsiębiorcy mający wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zaległe sprawozdania należy uzupełnić oraz wpłacić na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należną opłatę produktową w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów.

Podmioty wprowadzające pojazdy są zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Pod pojęciem wprowadzającego pojazd rozumieć należy przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2017 r., zobowiązany jest bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Jest on zwolniony z opłaty, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Do góry