Niedziałający komputer, uszkodzona świetlówka, zużyta bateria, przepracowany olej silnikowy czy wybrakowany produkt to wszystko odpady, które mogą pojawić się w prawie każdej firmie. Wytwarzanie odpadów wymaga ich ewidencjonowania i corocznego przesyłania sprawozdania.

Czym jest odpad? Podstawowe rodzaje odpadów wytwarzanych w firmie

Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywamy się, zamierzamy się pozbyć lub do pozbycia których jesteśmy zobowiązani. Odpady powstające w firmie możemy podzielić na dwie kategorie:

  • odpady komunalne
  • odpady inne - wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością

Odpady komunalne powstające na terenie firmy, to takie, które ze względu na swój charakter, skład i wytwarzane ilości są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Dodatkowo odpady te, żeby mogły być zaklasyfikowane jako komunalne nie mogą posiadać cech odpadów niebezpiecznych (np. palność, toksyczność, zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia, środowiska). Takie kryteria spełniają głównie odpady powstające w związku z przebywaniem pracowników na terenie firmy (opakowania po produktach spożywczych, butelki po napojach, itp.), podobnie odpady powstające w biurze (np. papier biurowy, opakowania kartonowe w niewielkiej ilości).

Wszystkie wytwarzane odpady, które nie będą spełniały powyższych kryteriów będą stanowiły odpady inne. Dla takich odpadów, innych niż komunalne należy prowadzić ewidencję.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o obowiązku złożenia sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz rocznych sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za lata: 2012, 2013, 2014, 2015,  2016, 2017.
Pismo otrzymują przedsiębiorcy mający wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zaległe sprawozdania należy uzupełnić oraz wpłacić na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należną opłatę produktową w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów.

Podmioty wprowadzające pojazdy są zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Pod pojęciem wprowadzającego pojazd rozumieć należy przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2017 r., zobowiązany jest bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Jest on zwolniony z opłaty, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, którzy na potrzeby firmy sprowadzają auta, rowery, ciągniki, czy nawet elementy ich wyposażenia muszą wpisać się do specjalnego rejestru. Jeżeli tego nie zrobią, mogą otrzymać nawet 1 mln zł mandatu - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Wiążą się z tym opłaty, które wyniosą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych za jeden pojazd.

Gazeta Prawna

Źródło: Gazeta Prawna, 13 marca 2018, nr 51

Do góry