Przedsiębiorcy, którzy uzyskali w 2018 r. wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonej przez marszałków województw muszą do końca lutego bieżącego roku uiścić opłatę roczną.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:

- wprowadzania sprzętu,
- wprowadzania baterii i/lub akumulatorów,
- wprowadzania pojazdów,
- produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
- wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
- wprowadzania na terytorium kraju opon,
- wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych,

wpisani w 2018 r. do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, czyli do BDO powinni do końca lutego bieżącego roku uiścić opłatę roczną. Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Więcej informacji znajduje się na stronach poszczególnych urzędów.

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

UWAGA: Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Do góry