Podmioty wprowadzające pojazdy są zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Pod pojęciem wprowadzającego pojazd rozumieć należy przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2017 r., zobowiązany jest bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Jest on zwolniony z opłaty, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

 

Wprowadzający, którzy nie zapewnili sieci zobowiązani są złożyć do 15 marca br. Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty za brak sieci w 2017 r. Ponadto do 31 marca br. muszą oni wnieść opłatę należną za brak sieci. Wysokość tej opłaty oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Stawka opłaty stałej za brak sieci zbierania pojazdów wynosi 12.000 zł, zaś za brak jednej stacji demontażu lub jednego punktu zbierania pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, za każdy pojazd wprowadzony na terytorium kraju w danym roku kalendarzowym - 12 zł. Wyliczoną kwotę należy wnieść na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Do góry