Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

W celu sprawdzenia aktywności wpisu należy korzystać ze strony www.bdo.mos.gov.pl
Rejestr - Wyszukiwanie wpisów - Szukaj (Regon, NIP, Nazwa firmy) - Filtruj

Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Wpisu do rejestru na wniosek podmiotu lub z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu. Natomiast wpisu do rejestru z urzędu w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Podstawą do dokonania wpisu jest złożenie przez podmiot wniosku w formie papierowej, którego wzór określają załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. poz. 2458). Formularze są również dostępne na stronie internetowej w formie edytowalnego dokumentu .doc.

Wytwórcy odpadów innych niż komunalne (prowadzący ewidencję wytwarzanych odpadów), którzy nie posiadają pozwolenia zintegrowanego i/lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów są zobowiązani do przesłania właściwemu marszałkowi województwa wniosku aktualizacyjnego z uzupełnionym działem XII.

Aktualnie obowiązujący wniosek rejestracyjny i aktualizacyjny znajdujący się w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. z 2017 r., poz. 2458) nie posiada wymienionego działu, tj. rubryki dotyczącej wytwórcy odpadów zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegającego obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego. Dlatego też należy skorzystać z wzoru zawartego w projekcie zmiany wymienionego rozporządzenia, dostępnego pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//515/12310506/12502193/dokument358067.pdf.

Brak uwzględnienia działu XII w rozporządzeniu nie zwalnia przedsiębiorcy z konieczności złożenia marszałkowi województwa informacji określonej w ustawie o odpadach.

Informacja o sposobie umieszczania nr rejestrowego na dokumentach, zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.) podmioty wymienione w art. 57 ust. 1 ww. ustawy (tj. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań), są zobowiązane do umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że każdy z tych podmiotów umieszcza swój numer rejestrowy na dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów. Natomiast nie oznacza to, że nie może umieszczać tego numeru również na innych dokumentach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie precyzują w jakiej formie ma być umieszczany numer rejestrowy na dokumentach. Zatem może on być wymieniony w stopce dokumentu obok danych podmiotu jak np. NIP, czy REGON lub widnieć na pieczęci firmowej, którą podmiot opatruje swoje dokumenty.

Do góry