Rozliczenie obowiązku zapewnienia sieci w 2016 r. – na podstawie stanowiska Ministerstwa Środowiska

 • Wprowadzający pojazdy są zobowiązani (od dnia 1 stycznia 2016 r.) do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jednak rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. poz. 2085), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 6 tej ustawy, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r., w związku z czym pierwszym rozliczanym okresem będzie rok 2017.
  Ponieważ obliczenie opłaty za brak sieci zbierania pojazdów następuje na koniec roku kalendarzowego, jeżeli wprowadzający nie zapewnił sieci w roku 2016, nie ma możliwości obliczenia opłaty za jej brak, zgodnie ze wzorami zawartymi w załączniku do ww. ustawy, a co za tym idzie, nie będzie miał obowiązku uiszczenia tej opłaty za 2016 r.
 • W związku z tym, że wprowadzający nie są obowiązani do uiszczenia opłaty za rok 2016, nie składają również rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci za ten rok.

Rozliczenie obowiązku zapewnienia sieci w 2017 r.

 • Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), który wszedł w życie w dniu 6 stycznia 2018 r., wprowadzający pojazdy obowiązani przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ww. ustawy o odpadach.
 • Oznacza to, że zastosowanie będzie miał wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 162, poz. 1009).
  wzór sprawozdania
 • W związku z tym, że wzór sprawozdania zawarty w ww. rozporządzeniu zawiera częściowo nieobowiązujące informacje (dotyczące obowiązku zapewnienia sieci w kształcie obowiązującym do końca 2015 r.), prosimy o wypełnienie sprawozdania jedynie w zakresie następujących rubryk:
  • Rok sprawozdania
  • Nazwa albo imię i nazwisko
  • Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania
  • Nr NIP
  • Nr REGON
  • Telefon/fax/e-mail
  • Liczba pojazdów wprowadzonych w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju (szt.)
  • Liczba dni w roku kalendarzowym, w których nie zapewniono sieci
  • Wysokość należnej opłaty (zł)
  • Wysokość wpłaconej opłaty (zł)
 • Należy też wyjaśnić, iż wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.
 • Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do obliczenia opłaty mają zastosowanie: opłata stała za brak sieci (12 000 zł) oraz stawka opłaty za brak sieci (12 zł) określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2085).
  wzory do obliczenia opłaty za brak sieci
  rozporządzenie MŚ w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
 • Opłatę za brak sieci za 2017 r. należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca 2018 r.:
  38 1130 1062 0000 0109 9520 0015

Konta

Rachunki bankowe dla wpłat opłat wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 dla opłat za wprowadzanie pojazdów na terytorium kraju, wynikających z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • 38 1130 1062 0000 0109 9520 0015 dla opłat w przypadku niespełnienia obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, wynikających z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • 11 1130 1062 0000 0109 9520 0016 dla wpłat z tytułu wydanych decyzji przez GIOŚ, wynikających z art. 17 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Do góry