Czy firma, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na naprawie pojazdów podlega pod obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - dalej u.r.p.w.?

Należy dodać, że przedmiotowa firma sprowadza także samochody w celu ich dalszej odsprzedaży.

Odpowiedź

Jeżeli firma sprowadza pojazdy w celu ich dalszej odsprzedaży, to bez względu na ilość sprowadzonych pojazdów podlega przepisom u.r.p.w.

Uzasadnienie

Akt u.r.p.w. nakłada na wprowadzającego pojazdy, w tym przypadku importera lub wewnątrzwspólnotowego nabywcę pojazdów, obowiązki związane z zagospodarowaniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, bez względu na ilość wprowadzonych pojazdów. Wprowadzający pojazdy ma więc, zgodnie z art. 11 ust. 1 u.r.p.w., obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów obejmującą terytorium kraju w taki sposób, aby w każdym województwie były prowadzone co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedna stacja demontażu, położone w różnych miejscowościach, zapewniające właścicielowi pojazdu możliwość oddania pojazdu wycofanego z eksploatacji. Jeżeli wprowadzający pojazdy wprowadza na terytorium kraju nie więcej niż 1 000 pojazdów w ciągu roku kalendarzowego, a jak wynika z pytania będziemy mieli tu do czynienia z takim przypadkiem, sieć zbierania powinna objąć co najmniej trzy stacje demontażu lub punkty zbierania pojazdów, w tym co najmniej jedną stację demontażu, położone w różnych miejscowościach na terytorium kraju. Zapewnienie sieci wiąże się z obowiązkiem zawarcia umów z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zakres umowy określono w art. 11a ust. 2 u.r.p.w. [...]

Akt u.r.p.w. zobowiązuje wprowadzającego pojazdy, który nie zapewnia sieci, o której mowa powyżej, do obliczenia należnej opłaty za brak sieci oraz do złożenia GIOŚ rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Źródło: lex.pl

Do góry