Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

https://bdo.mos.gov.pl

Aby zalogować się do systemu BDO należy:
1. Uwierzytelnić użytkownika poprzez Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej (np. za pomocą profilu zaufanego) - film instruktażowy
2. Powiązać użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w dotychczasowym rejestrze BDO (należy użyć hasła wydanego przez urząd lub hasła zmienionego przez podmiot - hasła wydane przez urząd niezmienione przez podmiot zostały ponownie aktywowane) - film instruktażowy

Sposób rozpatrzenia wniosków złożonych w formie papierowej:
od 16 grudnia 2019 r. odbywa się poprzez wysłanie zawiadomienia o nadanym numerze rejestrowym (loginie) i haśle do logowania w Bazie BDO z adresu e-mail: „Powiadomienia Systemu BDO Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” obsługiwanego przez Ministra Klimatu, w formie wiadomości mailowej na podany Państwa adres mailowy we wniosku.

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach).

Zgodnie z art. 49 ust. 3 i ust. 4 ustawy o odpadach Marszałek Województwa właściwy ze względu na:
1. miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, dokonuje wpisu do rejestru na wniosek oraz wpisu do rejestru z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach,
2. miejsce wykonywania działalności, dokonuje wpisu do rejestru z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1–5 ww. ustawy.

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, podmiot jest obowiązany uzyskać wpis do rejestru.

Działalność w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, może prowadzić wyłącznie podmiot wpisany do rejestru (art. 50 ust. 2 i ust. 3 ustawy o odpadach).


I. Marszałek właściwy ze względu na siedzibę dokonuje wpisu do rejestru na wniosek zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach z zakresu:

1. ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932):
a) wprowadzających na terytorium kraju produkty,
b) prowadzących odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów,
c) organizacji odzysku,
d) dokonujących eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi;
Informacje dotyczące opłaty produktowej za opony, oleje, preparaty smarowe.

2. ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 578 z późn. zm.):
a) wprowadzających pojazdy,
b) prowadzących punkty zbierania pojazdów,
c) prowadzących stacje demontażu,
d) prowadzących strzępiarki;
Informacje dot. obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów

3. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.):
a) wprowadzających sprzęt lub autoryzowanych przedstawicieli,
b) zbierających zużyty sprzęt,
c) prowadzących zakład przetwarzania,
d) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) prowadzących działalność w zakresie recyklingu,
f) prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku;
Informacje dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdują się na stronie http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/zuzyty-sprzet-elektryczny-i-elektroniczny

4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 521):
a) wprowadzających baterie lub akumulatory,
b) prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
c) podmiotów pośredniczących;
Informacje dotyczące gospodarowania bateriami znajdują się na stronie www.malopolska.pl/baterie

5. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.):
a) posiadaczy odpadów prowadzących przetwarzanie odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z wyjątkiem wymienionych w art. 45 ust. 1 pkt 2 i 3,
b) transportujących odpady,
c) sprzedawców odpadów i pośredników w obrocie odpadami, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie pkt 1 i 3 lub z urzędu,
d) prowadzących zakłady recyklingu statków,
e) wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem posiadaczy odpadów wymienionych w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2;
Informacje dotyczące gospodarki odpadami znajdują się na stronie: www.malopolska.pl/zbiorcze

6. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 150 z późn. zm.) organizacji samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz przedsiębiorców:
a) będących organizacjami odzysku opakowań,
b) dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy:
– odpadów opakowaniowych,
– produktów w opakowaniach,
c) eksportujących:
– odpady opakowaniowe,
– opakowania,
– produkty w opakowaniach,
d) prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych,
e) wprowadzających opakowania,
f) wprowadzających produkty w opakowaniach,
g) prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
Informacje dotyczące opłaty produktowej znajdują się na stronie: www.malopolska.pl/produktowa

7. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1403):
a) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonych samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami,
b) podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.


II. Marszałek właściwy dokonuje wpisu do rejestru z urzędu zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach:

a) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie zintegrowane,
b) posiadacza odpadów, który uzyskał pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
c) posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
d) podmiotu, który uzyskał decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
e) podmiotu, który uzyskał koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
f) podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020 i 1250).

Wpis do rejestru z urzędu dotyczy podmiotów wymienionych w punkcie II lit. od a) do f) jeżeli nie uzyskali wpisu do rejestru na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o odpadach.


III. Wpisowi do rejestru nie podlegają zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach:

1) osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8;
2) podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1–3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów;
3) podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
4) transportujący wytworzone przez siebie odpady,
5) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1.


IV. Aktualizacji w rejestrze dokonuje zgodnie z art. 59 ustawy o odpadach:

Podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przez wypełnienie formularza aktualizacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 84 ustawy o odpadach, oraz w formie pisemnej, w przypadku zmiany:
1. informacji zawartych w rejestrze,
2. zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru
– w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana (art. 59 ustawy o odpadach).


V. Wykreślenia z rejestru należy dokonać zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach:

W przypadku trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot jest obowiązany, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru (art. 60 ust. 1 ustawy o odpadach).

Do wniosku o wykreślenie z rejestru należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, wymaganej na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2018 poz. 1044 z późn. zm.). Opłatę skarbową należy uiścić na nr konta właściwego urzędu.

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis lub aktualizację w rejestrze:

1. Do wniosku w przypadku wszystkich podmiotów należy dołączyć następujące informacje:

kopię dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia (informacje w tym zakresie znajdują się w sekcji "opłaty"),
oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub w przypadku aktualizacji danych o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru i potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Ww. oświadczenia, a także zaświadczenia, o których mowa w art. 53 ust. 7 pkt 3 i 4 muszą zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. W przypadku wprowadzającego sprzęt lub autoryzowanego przedstawiciela:

kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w przypadku autoryzowanego przedstawiciela.

3. W przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek lub lokatę terminową organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału
albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

4. W przypadku organizacji odzysku, o której mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej:

kopię zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty.

5. W przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory:

informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

6. W przypadku wprowadzających pojazdy:

umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

Podmiot wykonujący działalność w więcej niż jednym zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach, składa jeden wniosek o wpis do rejestru. Wniosek zawiera odpowiednio wszystkie wymagane informacje, o których mowa w art. 52 ust. 1 ww. ustawy, stosownie do zakresów działalności, którą podmiot zamierza wykonywać (art. 53 ust. 6 ustawy o odpadach).
Minister właściwy do spraw środowiska określił, w rozporządzeniu z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2414):
1. adres strony internetowej rejestru umożliwiającej dostęp do indywidualnego konta w BDO - www.bdo.mos.gov.pl,
2. zakres uprawnień dla poszczególnych użytkowników,
mając na uwadze zapewnienie sprawnego przetwarzania informacji zgodnie z wymaganiami informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a także zakres zadań publicznych realizowanych przez użytkowników (art. 84 ustawy o odpadach).

Czas realizacji:

Wpis do rejestru na wniosek
Wpis do rejestru na wniosek podmiotu jest dokonywany po stwierdzeniu, że wniosek nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (art. 53 ust. 1 ww. ustawy).

Wpis do rejestru z urzędu
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach po otrzymaniu informacji w zakresie objętym wpisem w rejestrze.

Opłaty:
Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do rejestru dla:

- wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
- wprowadzających baterie lub akumulatory,
- wprowadzających pojazdy,
- producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
- wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
- wprowadzających na terytorium kraju opony,
- wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe (art. 57 ustawy o odpadach).

Ww. podmioty, które zostały wpisane do rejestru uiszczają w terminie do końca lutego każdego roku opłatę roczną za dany rok (art. 57 ust. 3 ustawy o odpadach).

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa (art. 57 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 184):


Wysokość opłaty rejestrowej oraz rocznej:
1. mikroprzedsiębiorców – wynosi 100,00 zł,
2. przedsiębiorców innych niż przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 – wynosi 300,00 zł;

Zgodnie z art 57 ust. 7 ustawy o odpadach w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1, w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową, najwyższą.

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ww. ustawy opłaty rejestrowej nie uiszcza przedsiębiorca wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060), który składając wniosek o wpis do rejestru przedłoży informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Źródło: https://bip.malopolska.pl

Do góry