Rozliczenie obowiązku zapewnienia sieci w 2019 r.

Wprowadzający pojazdy składa roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 ustawy o odpadach. Sprawozdanie po raz pierwszy za rok 2019 będzie składane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie BDO, w terminie do 11 września 2020 roku. Instrukcja dot. składania sprawozdania poprzez system BDO (pkt 4.2) . Termin płatności opłat nie uległ zmianie.
Informacje nt zasad rozliczenia obowiązku zapewnienia sieci za lata wcześniejsze (począwszy od 2018 roku) znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Marszałek województwa właściwy do przyjęcia rocznego sprawozdania za 2019 rok:

 • ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wprowadzającego,
 • mazowieckiego w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Rozliczenie obowiązku zapewnienia sieci w 2017 i 2018 r.

 • Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), który wszedł w życie w dniu 6 stycznia 2018 r., wprowadzający pojazdy obowiązani przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ww. ustawy o odpadach.
 • Oznacza to, że zastosowanie będzie miał wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 162, poz. 1009).
  wzór sprawozdania
 • W związku z tym, że wzór sprawozdania zawarty w ww. rozporządzeniu zawiera częściowo nieobowiązujące informacje (dotyczące obowiązku zapewnienia sieci w kształcie obowiązującym do końca 2015 r.), prosimy o wypełnienie sprawozdania jedynie w zakresie następujących rubryk:
  • Rok sprawozdania
  • Nazwa albo imię i nazwisko
  • Adres siedziby albo adres miejsca zamieszkania
  • Nr NIP
  • Nr REGON
  • Telefon/fax/e-mail
  • Liczba pojazdów wprowadzonych w danym roku kalendarzowym na terytorium kraju (szt.)
  • Liczba dni w roku kalendarzowym, w których nie zapewniono sieci
  • Wysokość należnej opłaty (zł)
  • Wysokość wpłaconej opłaty (zł)
 • Należy też wyjaśnić, iż wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci w roku kalendarzowym, jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Obowiązek obliczenia opłaty za brak sieci powstaje na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzający pojazd jest zwolniony z opłaty za brak sieci, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.
 • Wysokość opłaty za brak sieci oblicza się według wzorów określonych w załączniku do ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Do obliczenia opłaty mają zastosowanie: opłata stała za brak sieci (12 000 zł) oraz stawka opłaty za brak sieci (12 zł) określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. z 2016 r. poz. 2085).
  wzory do obliczenia opłaty za brak sieci
  rozporządzenie MŚ w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
 • Opłatę za brak sieci za 2017 r. należy wpłacić na podany poniżej rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia 31 marca 2018 r.:
  38 1130 1062 0000 0109 9520 0015

Rozliczenie obowiązku zapewnienia sieci w 2016 r. – na podstawie stanowiska Ministerstwa Środowiska

 • Wprowadzający pojazdy są zobowiązani (od dnia 1 stycznia 2016 r.) do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Jednak rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz. U. poz. 2085), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 ust. 6 tej ustawy, obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r., w związku z czym pierwszym rozliczanym okresem będzie rok 2017.
  Ponieważ obliczenie opłaty za brak sieci zbierania pojazdów następuje na koniec roku kalendarzowego, jeżeli wprowadzający nie zapewnił sieci w roku 2016, nie ma możliwości obliczenia opłaty za jej brak, zgodnie ze wzorami zawartymi w załączniku do ww. ustawy, a co za tym idzie, nie będzie miał obowiązku uiszczenia tej opłaty za 2016 r.
 • W związku z tym, że wprowadzający nie są obowiązani do uiszczenia opłaty za rok 2016, nie składają również rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci za ten rok.

Konta

Rachunki bankowe dla wpłat opłat wynikających z ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji:

 • 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014 dla opłat za wprowadzanie pojazdów na terytorium kraju, wynikających z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • 38 1130 1062 0000 0109 9520 0015 dla opłat w przypadku niespełnienia obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów, wynikających z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • 11 1130 1062 0000 0109 9520 0016 dla wpłat z tytułu wydanych decyzji przez GIOŚ, wynikających z art. 17 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
Do góry