Opłacie rocznej za wpis do rejestru BDO podlegają wyłącznie przedsiębiorcy:

  • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele
  • wprowadzający baterie lub akumulatory
  • wprowadzający pojazdy
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań
  • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach
  • wprowadzający na terytorium kraju opony
  • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe

Wprowadzający pojazdy, który na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1610 ze zm.) nie zrealizował obowiązku zapewnienia sieci w roku kalendarzowym jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Ponadto ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Sprawozdania za 2020 rok należy złożyć do 15 marca 2021 r. wyłącznie w systemie BDO.

Przedsiębiorcy dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów (w tym na potrzeby własne) oraz wytwórcy wprowadzający produkty na terytorium kraju, organizacje odzysku są obowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania oraz wniesienia na rachunek urzędu marszałkowskiego należnej opłaty produktowej w przypadku niezapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów poużytkowych. Rodzaje produktów zostały wymienione w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. opony, oleje smarowe, preparaty smarowe). Sprawozdania za 2020 rok należy złożyć do 15 marca 2021 r. wyłącznie w systemie BDO.

Zgodnie z art. 180a - Prawo ochrony środowiska - pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów o masie powyżej 1 Mg roczniew przypadku odpadów niebezpiecznych – lub o masie powyżej 5000 Mg roczniew przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. Jeżeli odpady przekraczające podane wyżej wartości nie powstają w związku z eksploatacją instalacji, wytwórca odpadów nie jest obowiązany do uzyskania tego pozwolenia. Przy wariancie mieszanym – tzn. część odpadów na terenie zakładu powstaje w związku z eksploatacją instalacji, część poza instalacją – przy obliczaniu masy odpadów decydujących o konieczności uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie uwzględnia się odpadów niezwiązanych z eksploatacją instalacji, mimo iż powstają w miejscu, w którym instalacja jest eksploatowana.

Czy ściągając quady z zagranicy podlegam pod opłatę produktową tak jak w przypadku samochodów?

Odpowiedź

Quad zawiera, jako części składowe, oleje smarowe, opony i akumulatory i dlatego przedsiębiorca sprowadzający do Polski quady podlega przepisom w zakresie zagospodarowania odpadów, podobnie jak przedsiębiorca sprowadzający samochody.

Czy firma, która prowadzi działalność gospodarczą polegającą na naprawie pojazdów podlega pod obowiązek zapewnienia sieci zbierania pojazdów, zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - dalej u.r.p.w.?

Należy dodać, że przedmiotowa firma sprowadza także samochody w celu ich dalszej odsprzedaży.

Odpowiedź

Jeżeli firma sprowadza pojazdy w celu ich dalszej odsprzedaży, to bez względu na ilość sprowadzonych pojazdów podlega przepisom u.r.p.w.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to w terminie do:

- 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 73, art. 74a i art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
- 31 października: w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 75 (z wyłączeniem ust. 2 pkt 4 i 5) ustawy o odpadach.

Jeśli powyższy obowiązek podmiot wykonuje samodzielnie, to wymagane sprawozdanie składa za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Natomiast, jeśli za wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowanego przedstawiciela sprawozdanie składa organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z art. 74 ust. 6 ustawy o odpadach, to powinna to wykonać jako użytkownik główny konta BDO podmiotu, za którego składa sprawozdanie.

W Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) udostępniony został moduł sprawozdawczości.

bdo spraw

W ramach realizacji prac nad Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, na początku czerwca 2020 r. w zakresie Modułu sprawozdawczości planowane jest udostępnienie funkcjonalności, pozwalającej na składanie sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami. Natomiast w połowie czerwca 2020 r. zostaną udostępnione sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

Jednocześnie przypominamy, że do 11 września 2020 r. przesunięto terminu składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów itd.) za rok 2019.

Do góry