Podmioty wprowadzające pojazdy są zobowiązane do zapewnienia sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Pod pojęciem wprowadzającego pojazd rozumieć należy przedsiębiorcę będącego producentem pojazdu lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu.

Wprowadzający pojazd, który nie zapewnił sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w 2017 r., zobowiązany jest bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Jest on zwolniony z opłaty, jeżeli nie zapewnił sieci przez okres nie dłuższy niż 21 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, którzy na potrzeby firmy sprowadzają auta, rowery, ciągniki, czy nawet elementy ich wyposażenia muszą wpisać się do specjalnego rejestru. Jeżeli tego nie zrobią, mogą otrzymać nawet 1 mln zł mandatu - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Wiążą się z tym opłaty, które wyniosą od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych za jeden pojazd.

Gazeta Prawna

Źródło: Gazeta Prawna, 13 marca 2018, nr 51

W związku z ogłoszeniem w dniu 24 stycznia 2018 r. przez Ministra Środowiska w Monitorze Polskim komunikatu w sprawie daty utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21), iż dniem utworzenia tego rejestru jest dzień 24 stycznia 2018 r. GIOŚ uprzejmie informuję, co następuje.

Informacja w sprawie rozliczenia obowiązku zapewnienia sieci za 2017 r. przez wprowadzających pojazdy.

Przypominamy - Wprowadzający pojazdy są obowiązani do złożenia Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci za 2017 r. – w terminie do 15 marca 2018 r. Wprowadzający pojazdy, którzy nie zapewnili sieci są jednocześnie obowiązani do naliczenia i wpłacenia opłaty za brak sieci za 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), który wszedł w życie w dniu 6 stycznia 2018 r., wprowadzający pojazdy obowiązani przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ww. ustawy o odpadach.

Oznacza to, że zastosowanie będzie miał wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 162, poz. 1009).

Do góry