1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2531).

Podmiot, który wytwarza tylko odpady określone w tym rozporządzeniu, we wskazanych w nim ilościach, jest zwolniony z obowiązku wpisu do Rejestru-BDO.

Marszałek województwa dokonuje wpisu do Rejestru-BDO na wniosek, wytwórców odpadów obowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów (art. 50 ust. 1 pkt 5 ustawy o odpadach). Zatem jeżeli podmiot wytwarza odpady, dla których nie prowadzi ewidencji odpadów, to nie musi składać wniosku o wpis do Rejestru-BDO.

W nowym rozporządzeniu ustalone zostały większe limity ilości odpadów, które dotychczas były objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji (np. dla zużytych tonerów, drukarek) oraz dodano nowe rodzaje odpadów.

W wielu przypadkach wskazane w rozporządzeniu rodzaje odpadów są wytwarzane w ciągu roku w niewielkich ilościach np. w sektorze usług i handlu detalicznego, które prowadzone są często na zasadach jednoosobowej działalności gospodarczej. W ramach takiej działalności powstają głównie odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami, np. odpady opakowaniowe, które często powstają w niewielkich ilościach w wyniku prowadzonej działalności przez małe punkty usługowe, handlowe lub biurowe, w wyniku np. rozpakowywania opakowań zbiorczych zakupionych produktów, zużywania opakowanych produktów służących świadczeniu usług (np. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne).

System BDO jest dostępny pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

W celu uzyskania dostępu do systemu Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami należy przejść do systemu BDO i potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE) – Login.gov.pl.

Uzyskanie dostępu do pełnych funkcji systemu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik zalogowany przez KWIE powiąże się z kontem podmiotu zarejestrowanego w Rejestrze-BDO.

Powiązanie jest możliwe po wprowadzeniu do systemu danych dostępowych do dotychczasowego Rejestru-BDO takich jak:

Login – 9-cio cyfrowy numer rejestrowy

Hasło – jeśli podmiot nie dokonał pierwszego logowania w Rejestrze BDO to należy wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski, jeśli podmiot dokonał pierwszego logowania w Rejestrze-BDO to należy podać aktualne hasło do Rejestru-BDO

Poniżej przedstawiamy zrzut ekranu panelu logowania:

BDO

Prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca 2019 r. nowelizację ustawy o odpadach, która umożliwi m.in. pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

W nowelizacji ustawy zawarto przepisy umożliwiające m.in:

- prowadzenie ewidencji odpadów, sprawozdawczości oraz rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w formie elektronicznej za pośrednictwem BDO (od 1 stycznia 2020 r.);
- składanie wniosków w formie papierowej będzie dostępne jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych, którzy nie ustanowili osoby upoważnionej do ich reprezentowania na terytorium Polski;
- umożliwienie punktom selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzonym samodzielnie przez gminę, rejestracji w BDO;
- wprowadzono możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych, odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużytych baterii i akumulatorów (od 1 stycznia 2021 r.).

BDO

Otrzymałeś wezwanie z Urzędu Marszałkowskiego? Musisz rozliczyć opłatę produktową? Jesteś zobowiązany do wpisu w rejestrze BDO?

W naszej ofercie m.in. przygotowanie deklaracji i sprawozdań związanych z wprowadzeniem na terytorium kraju produktów w postaci olejów smarowych, opon i akumulatorów od 2013 roku. To obowiązki wynikające z przepisów:
- ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1932),
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1803, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., z późn. zm.).

Zapraszamy do skorzystania z ofery. Telefon: 533 004 657.

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali w 2018 r. wpis do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) prowadzonej przez marszałków województw muszą do końca lutego bieżącego roku uiścić opłatę roczną.

Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie:

- wprowadzania sprzętu,
- wprowadzania baterii i/lub akumulatorów,
- wprowadzania pojazdów,
- produkcji, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
- wprowadzania na terytorium kraju produktów w opakowaniach,
- wprowadzania na terytorium kraju opon,
- wprowadzania na terytorium kraju olejów smarowych,

wpisani w 2018 r. do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, czyli do BDO powinni do końca lutego bieżącego roku uiścić opłatę roczną. Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego. Więcej informacji znajduje się na stronach poszczególnych urzędów.

Wysokość stawki opłaty rocznej wynosi dla: mikroprzedsiębiorców – 100,00 zł, przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy – 300,00 zł.

W przypadku nieuiszczenia opłaty rocznej, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru.

UWAGA: Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

Zgodnie z art. 237aa ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21), który wszedł w życie w dniu 6 stycznia 2018 r., wprowadzający pojazdy obowiązani przed dniem wejścia w życie ww. ustawy o odpadach do sporządzania i składania sprawozdań - na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - sporządzają i składają je, za rok 2017 i za rok 2018, stosując przepisy dotychczasowe, z tym że ten, kto wbrew obowiązkowi, nie sporządza i nie przekazuje tych zbiorczych zestawień danych lub sprawozdań lub wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 180a ww. ustawy o odpadach.

Oznacza to, że zastosowanie będzie miał wzór sprawozdania określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów (Dz.U. Nr 162, poz. 1009). Sprawozdanie za 2018 należy złożyć w terminie do dnia 15 marca 2019 roku w GIOŚ.

wzór sprawozdania za 2018 rok: .pdf lub .doc

Niedziałający komputer, uszkodzona świetlówka, zużyta bateria, przepracowany olej silnikowy czy wybrakowany produkt to wszystko odpady, które mogą pojawić się w prawie każdej firmie. Wytwarzanie odpadów wymaga ich ewidencjonowania i corocznego przesyłania sprawozdania.

Czym jest odpad? Podstawowe rodzaje odpadów wytwarzanych w firmie

Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których pozbywamy się, zamierzamy się pozbyć lub do pozbycia których jesteśmy zobowiązani. Odpady powstające w firmie możemy podzielić na dwie kategorie:

  • odpady komunalne
  • odpady inne - wytwarzane w związku z prowadzoną działalnością

Odpady komunalne powstające na terenie firmy, to takie, które ze względu na swój charakter, skład i wytwarzane ilości są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Dodatkowo odpady te, żeby mogły być zaklasyfikowane jako komunalne nie mogą posiadać cech odpadów niebezpiecznych (np. palność, toksyczność, zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia, środowiska). Takie kryteria spełniają głównie odpady powstające w związku z przebywaniem pracowników na terenie firmy (opakowania po produktach spożywczych, butelki po napojach, itp.), podobnie odpady powstające w biurze (np. papier biurowy, opakowania kartonowe w niewielkiej ilości).

Wszystkie wytwarzane odpady, które nie będą spełniały powyższych kryteriów będą stanowiły odpady inne. Dla takich odpadów, innych niż komunalne należy prowadzić ewidencję.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje o obowiązku złożenia sprawozdań OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej oraz rocznych sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za lata: 2012, 2013, 2014, 2015,  2016, 2017.
Pismo otrzymują przedsiębiorcy mający wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Zaległe sprawozdania należy uzupełnić oraz wpłacić na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należną opłatę produktową w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów.

Do góry