Co to jest opłata produktowa?

Opłata produktowa to opłata za opakowania wprowadzane do użytku przez producentów i importerów. Jest to rodzaj opłaty ekologicznej. Dotyczy także odpadów poużytkowych takich jak oleje, opony i akumulatory.

Co podlega opłacie produktowej?

Przepisy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.
Przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. „o bateriach i akumulatorach” stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów.

Kto podlega opłacie produktowej?

Wszystkich przedsiębiorców wprowadzających pojazdy obowiązują przepisy regulujące gospodarkę odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w związku z wprowadzeniem takich odpadów jak:
- Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej;
- Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych;
- Mieszanki olejowe do obróbki metali;
- Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych;
- Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu;
- Preparaty smarowe przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych;
- Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych;
- Opony pneumatyczne z gumy, stosowane w motocyklach i rowerach;
- Opony pneumatyczne z gumy, stosowane w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach;
- Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy;
- Opony pneumatyczne z gumy, stosowane w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe opony pneumatyczne z gumy;
- Opony pneumatyczne, używane.

Importer jest obowiązany stosować przepisy:
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach”,
- Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi”,
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. „o bateriach i akumulatorach”,
jak również:
- zapewnić odzysk odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju,
- osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załącznikach ustaw,
- do zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z organizacją odzysku lub innym podmiotem, który posiada EMAS lub ISO14001.

Jak można rozliczyć opłaty produktowe?

Obowiązki wynikające z ustawy można realizować na dwa sposoby – samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku.

Współpraca z organizacją jest bardzo wygodna, gdyż przejmuje ona od przedsiębiorcy obowiązek wykonania odzysku, wyręcza w sporządzaniu dokumentów oraz przynosi spore oszczędności.
W przypadku indywidualnego rozliczania się z Urzędem Marszałkowskim opłata jest zdecydowanie wyższa – wynosi około 600 zł za jeden samochód. Jest to złożony proces. Wymagane jest:
- prowadzenie tzw. ewidencji dodatkowej w sposób umożliwiający ustalenie ilości wprowadzonych na rynek opakowań i produktów, uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu oraz obliczenie opłaty produktowej,
- składanie rocznych sprawozdań dotyczących ilości wprowadzonych opakowań i produktów, wielkości osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu,
- obliczanie według skomplikowanego wzoru wysokości koniecznej opłaty.

Koszt

Umowa opłaty produktowej dla członków Sieci zbierania pojazdów PTAK – 150 zł / rok

Umowa opłaty produktowej dla pozostałych – 450 zł / rok

Obowiązek wnoszenia opłaty produktowej od wprowadzanych produktów typu:

 • oleje silnikowe,
 • opony (w tym również używane),
 • akumulatory.

Obowiązek ten ciąży na podmiocie, który wprowadza te produkty na rynek Polski po raz pierwszy.

Opłata produktowa wynosi:

 • oleje smarowe – 2,10 zł za kg
 • opony (w tym również używane) – 4,20 zł za kg
 • akumulatory – 9 zł za kg

Istnieje możliwość przejęcia obowiązku przez podmiot uprawniony. Opłata wtedy wynosi o wiele mniej niż opłata produktowa.

Zadzwoń do nas w celu przedstawienia oferty: 601 458 486. Odpowiemy również na wszystkie pytania. Zajmujemy się wszelkimi formalnościami w imieniu klienta.

Orientacyjne opłaty za produkty (oleje, opony, akumulatory) wprowadzone przez przykładowe pojazdy:

Pojazd

Opłata: oleje smarowe

Opłata: opony

Opłata: akumulatory

RAZEM

Opel Astra

1,67

9,86

5,48

17,01

Volkswagen Golf

1,58

9,56

5,55

16,69

Volkswagen Passat

1,86

10,25

6,82

18,93

Mercedes E-klasa

2,05

11,05

7,12

20,22

Honda C-RV

1,82

12,23

6,75

20,80

Fiat Punto

1,12

8,45

4,42

13,99

Opel Corsa

1,15

8,23

4,49

13,87

 

Kary za unikanie realizacji obowiązków:

 • nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami,
 • nieprowadzenie lub nieprzechowywanie ewidencji obejmującej informacje o rodzaju i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, lub prowadzenie ewidencji nierzetelnie,
 • brak zapłaty opłaty produktowej (kara podwyższonej opłaty produktowej plus 50% bazowej stawki),
 • niezłożenie zawiadomienia o rozpoczęciu działalności polegającej m.in. na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów (oleje, opony),
 • nieprzeznaczanie na publiczne kampanie edukacyjne lub nieprzekazywanie opłaty na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kary wynoszą od 500 zł do 500 000 zł w zależności od rodzaju popełnionego naruszenia

W sprawach dotyczących kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Podstawy prawne zobowiązujące importerów do rozliczania obowiązków w zakresie wprowadzania produktów na rynek

Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

art. 2 pkt 3 i pkt 11f – przez import i wewnątrzwspólnotowe nabycie rozumie się przywóz produktów z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej oraz innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju,
art. 3 ust.1 nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzanych przez niego na terytorium kraju (wymienione w załączniku 4a do ustawy - opony i oleje),
art. 9 ust.1 przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów jest obowiązany do wpisu do rejestru marszałka województwa, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 b ustawy o odpadach,
art. 10 przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów jest obowiązany do sporządzania sprawozdań zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 3 ustawy o odpadach,
art. 11 ust. 1 przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów jest obowiązany do prowadzenia ewidencji w zakresie masy wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje (oleje i opony),

Ustawa z dnia 24.04.2009r. o bateriach i akumulatorach

art. 6 pkt 7, 21 i 22 przez import i wewnątrzwspólnotowe nabycie rozumie się przywóz baterii lub akumulatorów, w tym zamontowanych w pojazdach, po raz pierwszy na terytorium kraju z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej oraz innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju,
art. 18 ust. 1 przedsiębiorca przed rozpoczęciem działalności w zakresie wprowadzania do obrotu na terytorium kraju akumulatorów jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,
art. 27 i 37 wprowadzający akumulatory jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych akumulatorów, właściwego gospodarowania zużytych akumulatorów oraz finansowania publicznych kampanii edukacyjnych.
art. 34 ust. 1 i 2 wprowadzający akumulatory jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej rodzaje i masę wprowadzonych do obrotu akumulatorów oraz sporządzania sprawozdań rocznych zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 i 6 lit. a ustawy o odpadach

Do góry