Czy ściągając quady z zagranicy podlegam pod opłatę produktową tak jak w przypadku samochodów?

Odpowiedź

Quad zawiera, jako części składowe, oleje smarowe, opony i akumulatory i dlatego przedsiębiorca sprowadzający do Polski quady podlega przepisom w zakresie zagospodarowania odpadów, podobnie jak przedsiębiorca sprowadzający samochody.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1932) – dalej u.o.p. nakładają na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu oleje smarowe, preparaty smarowe i opony, obowiązek zapewnienia określonych poziomów odzysku i recyklingu. Obowiązki te dotyczą również wprowadzania tych produktów jako części składowych innych produktów, które zostały przywiezione do kraju w celu wprowadzenia do obrotu lub na potrzeby własne (art. 2 pkt 9c u.o.p.). Dokonując więc importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia urządzeń, np. wymienionych w pytaniu quadów, których częściami składowymi są oleje smarowe lub preparaty smarowe oraz opony przedsiębiorca jest obowiązany do uzyskania wymaganych w danym roku poziomów odzysku i recyklingu w odniesieniu do tak wprowadzonych na rynek tych produktów. Obowiązki te przedsiębiorca może wykonywać samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku. W przypadku nieuzyskania wymaganych w danym roku poziomów przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty produktowej liczonej w odniesieniu do niezrealizowanego poziomu odzysku i recyklingu. Nie uiszcza się opłaty produktowej, jeżeli jej łączna wysokość, zgodnie z art. 12 ust. 5 u.o.p., dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Także przywóz do Polski urządzeń zawierających akumulatory podlega obowiązkom związanym w tym przypadku z zagospodarowaniem zużytych akumulatorów. Ustawa z 24.04.2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2019 r. poz. 521) - dalej u.b.a. nakłada na wprowadzających na rynek akumulatory i baterie (również jako część innych urządzeń) obowiązek wypełnienia określonych obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy. Przywożąc więc do kraju quady, których częścią składową jest akumulator, przedsiębiorca podlega z tego tytułu przepisom u.b.a.

Ustawa o bateriach i akumulatorach przewiduje jednak wyłączenie z części ustawowych obowiązków przedsiębiorców wprowadzających niewielkie ilości baterii i akumulatorów. W art. 4a ust. 1 u.b.a. zwolniono z przepisów ustawy przedsiębiorców którzy:

1) w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu baterie przenośne lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg;

2) w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe, baterie samochodowe lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nieprzekraczającej 100 kg.

Powyższe zwolnienie dotyczy osiągania wymaganych poziomów zbierania i opłaty produktowej (w przypadku baterii i akumulatorów przenośnych), organizowania i finansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, zawierania umowy ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów oraz składania wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Przedsiębiorca podlega jednak pozostałym obowiązkom określonym przepisami u.b.a., w szczególności dotyczącym obowiązku złożenia rocznego sprawozdania o wprowadzonych bateriach lub akumulatorach oraz uzyskaniem wpisu do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701).

Należy przy tym podkreślić, że powyższe zwolnienie dotyczące baterii i akumulatorów jest traktowane jako udzielenie przedsiębiorcy pomocy de minimis. Chcąc więc skorzystać z tych zwolnień przedsiębiorca obowiązany jest do spełnienia wymagań związanych z tą pomocą, które zostały określone w art. 4a ust. 2-4 u.b.a.

Źródło: lex.pl

Do góry