Wprowadzający pojazdy, który na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2015 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1610 ze zm.) nie zrealizował obowiązku zapewnienia sieci w roku kalendarzowym jest obowiązany bez wezwania do obliczenia i uiszczenia opłaty za brak sieci. Ponadto ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). Sprawozdania za 2020 rok należy złożyć do 15 marca 2021 r. wyłącznie w systemie BDO.

Przedsiębiorcy dokonujący importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów (w tym na potrzeby własne) oraz wytwórcy wprowadzający produkty na terytorium kraju, organizacje odzysku są obowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania oraz wniesienia na rachunek urzędu marszałkowskiego należnej opłaty produktowej w przypadku niezapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów poużytkowych. Rodzaje produktów zostały wymienione w załączniku nr 4a do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tj. opony, oleje smarowe, preparaty smarowe). Sprawozdania za 2020 rok należy złożyć do 15 marca 2021 r. wyłącznie w systemie BDO.

 

Na przedsiębiorców wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory nałożony został obowiązek organizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, recyklingu i unieszkodliwiania zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz właściwego gospodarowania zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami. Powyższe wiąże się m.in. z obowiązkiem prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i osiągania wymaganych poziomów zbierania. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał tych obowiązków ustawodawca zobowiązał go do ponoszenia opłaty na publiczne kampanie edukacyjne oraz opłaty produktowej wnoszonej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego. Sprawozdania za 2020 rok należy złożyć do 15 marca 2021 r. wyłącznie w systemie BDO.

Do góry